مدیریت اطلاعات سلامت

مسئول واحد: مریم حیدری بدیع

مدرک تحصیلی: لیسانس آمار و مدارک پزشکی

سابقه در بیمارستان: ۸ سال

شماره تماس: داخلی ۲۳۴

اهدافی که مدارک پزشکی تأمین می کند عبارتند از:

 • ۱- اساس برنامه ریزی و اطمینان از ادامه مراقبت از بیمار .
 • ۲- ابزار ارتباطی بین پزشکان و دیگر کارکنانی که در مراقبت از بیمار سهیم می باشند.
 • ۳-جهت تهیه مدارک مستند از جریان بیماری و درمان بیمار.
 • ۴- اساس مطالعه، بررسی و ارزشیابی.
 • ۵-جهت کمک و پشتیبانی قانونی از بیمار، بیمارستان و کارکنان مسئول.
 • ۶-جهت تهیه اطلاعات برای استفاده در هزینه های درمانی.
 • ۷-آموزش و پژوهش.

بخش مدارک پزشکی با هدف ارائه خدمات به بیماران، پزشکان، مدیران بیمارستانها و ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و حفظ مطلوب کیفیت خدمات درمانی و بهداشتی و حقوق بیماران و رعایت استانداردها با اهداف اختصاصی زیر از مهمترین بخش های بیمارستانی بشمار می آید:

 • – ایجاد یک سیستم کارآمد برای نگهداری پرونده کامل بیماران.
 • – داشتن آمار عملیات تشخیصی و بالینی انجام شده و تجزیه و تحلیل و تفسیر آنها.
 • – گردآوری اطلاعات علمی از پرونده ها و گزارش پزشکی آنها.
 • – تهیه و نگهداری اندکس های بیماران به منظور یافتن پرونده های پزشکی در مراجعات مکرر.
 • – پاسخگویی به مکاتبات قانونی بمنظور کمک به مراجع قانونی در امر صدور احکام.
 • – کمک به امر تصمیم گیری مدیریت بیمارستان در توسعه امکانات و تجهیزات بخشها و … با استفاد ه از آمار بیمارستان.

واحد مدارک پزشکی و  بایگانی _ مدارک بیمه

 • ۱) ارسال پرونده های درخواستی به کلیه بخش ها
 • ۲) تفکیک و تنظیم اوراق مدارک پزشکی به ترتیب استاندارد اوراق
 • ۳) اسکن پرونده های بیماران بستری
 • ۴) پوشه گذاری و شماره دادن
 • ۵) فایل نمودن پرونده های برگشتی به بایگانی
 • ۶) واگذاری اطلاعات و پاسخگویی به ارباب رجوع طبق سلسله مراتب و اعلام سابقه
 • ۷) گزارش دهی و همکاری و سرویس دهی در زمینه پرونده های راکد
 • ۸) کنترل پرونده های ترخیصی و پیگیری به منظور رفع نواقص پرونده ها
 • ۹) بایگانی و ثبت و ضبط نامه های مکاتباتی در پرونده های مربوطه
 • ۱۰) انجام سایر امور مربوطه طبق مقام مافوق
 • ۱۱) پاسخگویی به مکاتبات:  مراجع قضایی (پزشک قانونی، نظام پزشکی)، بیمه های تکمیلی و سایر ارگان ها
 • ۱۲) تهیه مدارک بیمه و ارسال جهت بیمه های طرف قرارداد

واحد آمار

 • ۱) وارد کردن آمارهای جمع آوری شده از واحدهای مختلف به صورت روزانه در کامپیوتر در محیط  Excel
 • ۲) گرفتن آمار مراجعین سرپایی از کلیه واحدها مثل آزمایشگاه،اورژانس ،درمانگاه تخصصی و عمومی
 • ۳) پاسخگویی به ریاست و مدیریت و مسولین بخشهاو اماده کردن امارهای درخواستی
 • ۴) تهیه شاخصهای ماهیانه ، سه ماهه ، شش ماهه و سالیانه
 • ۱۲) تهیه و تنظیم تمام فرمها ی مربوط به آمار معاونت درمان و وزارت بهداشت  ( آواب و سینا سا  )
 • ۱۳) جمع آوری برگه های تریاژ  و استخراج مواردی مانند زمان اولین ویزیت بیماران ، زمان خدمات پرستاری ، زمان اقدامات پاراکلینیک و میزان رضایتمندی بیماران از واحد اورژانس و رسم نمودارهای مربوطه به صورت ماهیانه ، شش ماهه و سالیانه  و ارسال به معاونت سلامت

واحد کدگذاری

 • ۱) کدگذاری پرونده های پزشکی بیماران باتوجه به تشخیص های بیماری و اقدامات درمانی انجام شده
 • ۲) ثبت کلیه کدها درکامپیوتر
 • ۳) انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 

j