ساعات کاری

ساعات كاري پزشكان
دكتر بانكي :روزهاي يكشنبه ساعت  9تا11 به جز يكشنبه هاي اول هر ماه كه ساعت 11تا 13 ميباشد
دكتر صحبت اله عبدي :هر روز ساعت 10تا 12 به جز روزهاي تعطيل
دكتر منوچهر جشناني : روزهاي زوج ساعت 8:30تا 12

j