ایمنی

نام مسئول: سمیرا بروجردی

سمت: کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

سابقه کار در بیمارستان: ۱۳ سال

شماره تماس: داخلی ۱۰۴

واحد ایمنی بیمارستان ایرانیان زیر نظر جناب دکتر محمدرضا گلستاني؛ مسئول فنی بیمارستان فعالیت می­نماید.

راندهای ایمنی توسط تیم ایمنی ( دکتر محمدرضا گلستاني؛ ریاست و مسئول فنی بیمارستان- دکتر حضرتی زاده؛ معاون درمان و مسئول خطر، بحران و بلایا – آقاي بيژن بختياري؛ مدیر بیمارستان– خانم فرید؛ مدیر پرستاری- خانم بابایی؛ مسئول بهبود کیفیت و کمیته ها- خانم رحمتی؛ سوپروایزر آموزشی- خانم سميرا بروجردي؛ سوپروایزر کنترل عفونت- خانم جمشیدی؛ مسئول بهداشت حرفه ای- خانم بروجردی؛ کارشناس هماهنگ کننده ایمنی و مسئول مدیریت خطا- خانم میراحمدیان؛ مسئول ADR ) طبق برنامه ی زمانبندی شده در تاریخ های مقرر انجام می شود و مشکلات رویت شده و گزارشات مربوطه که از طرف مسئولین واحدها و پرسنل مطرح شده در کمیته ی ایمنی مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد و اقدامات اصلاحی ارائه می شود و با موافقت کمیته ی اجرایی پیگیری صورت می گیرد.

حوادث و خطاهای ایجاد شده که ایمنی را دچار تهدید می کند به صورت مکتوب در فرم تعریف شده توسط بیمارستان ثبت و به واحد ایمنی گزارش می شود و توسط کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار بررسی و بازخورد صورت می گیرد.

بیمارستان جهت ارتقاء سطح ایمنی و عمل به شعار دوستدار ایمنی بودن، پرسنل را جهت گزارش دهی تشویق می نمایند.

در صورت جدی بودن حادثه( آسیب جدی یا مرگ) برای بیمار، به منظور کاهش خطرات در سازمان، کمیته ای ویژه به صورت فوری تشکیل و مورد تحلیل ریشه ای قرار می گیرد.

j