سياست هاي واحد ايمني بيمار

 

سياست واحد ایمنی دربیمارستان ایرانیان  

بيمارستان تخصصي روانپزشكي ايرانيان با شعار  "بیمارستان ما دوستدار ایمنی بیمار است " سعی در  ارتقاء ایمنی و کاهش خطاها دارد  ارائه خدمات درماني به بيماران ، ارتقا مستمر دانش ، مهارت و عملكرد كاركنان و كاهش خطاها سياست اصلی بیمارستان و ایمنی بیمار می باشد که به منظور رسیدن به این هدف برنامه های زیر را در نظر دارد .

  • بازدیدهای مدیریتی

در بازدیدهای مدیریتی که با مدیران ارشد انجام می گیرد افراد شرکت کننده دراین راند مدیران ارشد با معرفی خود به پرسنل هدف خود را از بازدید عنوان می کنند که هدف از بازدید بخش ها و واحدهای مختلف شنیدن مشکلات از زبان کارکنان می باشد همچنین از پیشنهادات پرسنل به منظور ارتقاء  ایمنی بیماران و رضایت حقوق گیرندگان خدمت استفاده می شود

  • بازدید میدانی  

در بازدید میدانی سوپروایزر آموزشی ، کارشناس بهداشت محیط ، مسئول بهداشت حرفه ای  و مسئول بهبود کیفیت کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار را همراهی می کنند هر کدام از مسئولین با چک لیست هایی که دارند آموزش های لازم را برای  رسیدن به ایمنی بیمار به کارکنان می دهند .

  • گزارش دهی خطا

فرهنگ سازی ایمنی بیمار و گزارش دهی خطا یکی دیگر از اهداف اصلی می باشد که این گزارش دهی و تحلیل ریشه ای خطا باعث می شود که از خطا های پیش آمده درس گرفته و از تکرار خطا پیشگیری شود و همچنین گزارش خطا دارویی ورسیدگی به آن یکی از اساسی ترین اصول است که آسیبی به بیمار از نظر روحی ، جسمی ، و مالی متحمل مددجو نشود .

 

 

                                                  واحد ايمني بيمارستان روانپزشكي ايرانيان                         

                                                                                                      فروردین 1400

j