سیاست های آموزش کارکنان

فهرست دريافت كنندگان                                                      

  1. معاون درمان
  2. مديرپرستاري                                                       
  3. مسئول بهبود كيفيت
  4. سوپروايزر ها
  5. سرپرستاران وپرسنل پرستاري

سياست هاي آموزشي كاركنان

بيمارستان تخصصي روانپزشكي ايرانيان با توجه به الزامات اعتبار بخشي با هدف ارتقا سطح ارائه خدمات درماني به بيماران ، ارتقا مستمر دانش ، مهارت و عملكرد كاركنان و كاهش خطاها سياست آموزشي كاركنان را در حيطه پرسنل جديد الورود و پرسنل شاغل در چهار مرحله نياز سنجي آموزشي / الويت بندي برنامه هاي آموزشي / تعيين شيوه هاي آموزشي و اجرا / ارزيابي را در سال1400 اجرا مي نمايد .

-آموزش پرسنل جديد الورود

بعد از شروع به كار پرسنل جديد الورود و ارزيابي صلاحيت اوليه توسط سرپرستار يا پرستار خبره بخش و مشخص شدن نياز هاي آموزشي به واحد آموزش معرفي مي گردد . بنا به نياز آموزشي اعلام شده به واحد مربوطه جهت تكميل آموزشها معرفي ميشود . و بعد از آموزش ، ارزيابي انجام و قبل از معرفي به كميته استخدام در آزمون بدو ورود شركت مي نمايد و در صورت كسب امتياز لازم به كميته استخدام معرفي مي گردد .

-آموزش پرسنل شاغل

1-نياز سنجي آموزشي كاركنان

نظر به اينكه اساسي ترين گام در تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي ، اجراي صحيح فرايند نياز سنجي مي باشد . نياز سنجي كاركنان پرستاري بر مبناي برنامه توسعه فردي اعلام شده توسط پرستار و سرپرستار و همچنين بر اساس سياستهاي كلان آموزشي درراستاي ايمني بيمار،استانداردهاي اعتباربخشي،منشورحقوق بيماردرقالب موضوعات زير الويت بندي ميشود.

2-الويت بندي برنامه هاي آموزش

* الويت مهارت هاي ارتباطي :  1- اصول ارتباط با بيمار و مراجعين 2- مديريت استرس 3-رعايت حقوق گيرندگان خدمت و منشور حقوق بيمار ...

* الويت مهارت هاي حرفه اي عمومي

1- احيا قلبي ريوي پايه 2-كنترل عفونت3 -بهداشت محيط4 -ايمني بيمار5- ADR6-پيشگيري ومراقبت اززخم 7-ارزيابي اوليه بيمار8 -گزارش پرستاري،قوانين ومقررات حرفه اي درپرستاري...9-آموزش تغذیه دربیماریهای غیر واگیر دار

* اولويت مهارت هاي تخصصي

  1- احيا قلبي ريوي پيشرفته  2- ترياژ بيمارستاني  3- كار با ونتيلاتور ومانيتورينگ قلبي

4- بيماري هاي روانپزشكي  5- داروهاي روانپزشكي  6- فوريت هاي روانپزشكي  ...

3- تعيين شيوه هاي آموزشي

آموزش درون بخشي ، آموزش چهره به چهره ، برگزاري دوره هاي آموزشي درون سازماني ، معرفي پرسنل جهت شركت در دوره هاي برون سازماني ، سمينار ، كنفرانس ها و وبينار

آموزش هاي درون بخشي و چهره به چهره توسط سرپرستار هر بخش با همكاري رابط آموزش بخش بر اساس نياز بخش مربوطه برنامه ريزي و اجرا و ارزيابي ميشود . وگزارش عملكرد به واحد آموزش داده شود

-ارزيابي برگزاري دوره هاي آموزشي

بررسي اثر بخشي دوره هاي آموزشي براساس الگوي ارزشيابي كرك پاتريك در چهار سطح واكنش ،يادگيري ،‌رفتاري و عملكردي انجام ميشود .

 

 

دفتر پرستاري – واحد آموزش

                                                                                                                        ارديبهشت 1400                    

j