سیاست های آموزش به بيمار

فهرست دريافت كنندگان                                                      

 1. معاون درمان
 2. مديرپرستاري                                                       
 3. مسئول بهبود كيفيت
 4. سوپروايزر ها
 5. سرپرستاران وپرسنل پرستاري

مقدمه

آموزش خود مراقبتی به بیمار و خانواده نقش مهمی را در ارتقاء توانایی افراد جهت توانمندسازی افراد در مراقبت از خود و ارتقاء کیفیت زندگی آنها ایفا میکند.

بستری شدن در بیمارستان و حضور در یک محیط جدید و ناآشنا از یکسو و انجام انواع تکنیک ها و روش های درمانی متفاوت از سوی دیگر منجر به ایجاد اضطراب و نگرانی در بیماران میشود.

آموزش به بیمار جزو نیازهای اساسی بیماران بوده و عوامل متعددی از جمله ارتقاء سلامتی،تقدم پیشگیری بر درمان،اقامت کوتاه تر در بیمارستان خروج زودتر از تخت،گذراندن دوره نقاهت در منزل،افزایش موارد ناتوانی و معلولیت ها،افزایش سالمندان و افزایش بیماری های مزمن،ضرورت آموزش به مددجو را نمایان می سازد.بیمار باید در زمینه تشخیص بیماری،درمان دارویی،عمل جراحی و مزایا و معایب آن آگاهی داشته و داشتن اطلاعاتت کامل از سیر بیماری و درمان،جزو مهم ترین حقوق مددجویان بوده و این اطلاعات باید براساس نیازهای فردی و موقعیت خاص بیماران طراحی و اجرا شود تا بتواند باعث ایجاد تغییرات مطلوب رفتاری گردد.

آموزش مناسب و موثر به بیماران در رابطه با موارد فوق میتواند علاوه بر آگاه کردن بیمار در تمام زمینه ها،نقش موثری در کاهش اضطراب آنها نیز داشته باشد.

سیاست های آموزشی بیماران و همراهان

آموزش به بیمار مجموعه تجربیاتی است که برای بیمار فراهم می شود تا تاثيری مثبت برآگاهی،عملکرد و نگرش او در مراقبت از خود داشته باشد.امروزه آموزش به بیمار نه تنها یک مهارت بلکه یک مسئولیت است و جزو نیازهای اساسی بیماران و از مهمترین حقوق آنها محسوب می شود.

 

در واقع سعی ما در آموزش به بیماران این است که مدجويان آنچه را باید انجام دهند اما نمیدانستند چگونه انجام دهند را بیاموزیم.ما به آنها کمک می کنیم مهارت ها و تواناییهای خود را شناسایی کنند و از افرادی که میتوانند آنها را در اعتلای سطح سلامت یاری کنند بهره گیرند.

این آموزش ها براساس نیازهای فردی و موقعیت خاص بیمار طراحی و اجرا می شود تا تغییرات مطلوب رفتاری را ایجاد کند.

هدف کلی

 1. توانمند سازی بیماران جهت برنامه های خود مراقبتی به منظور ارتقاء سلامت

اهداف اختصاصی

 1. ارتقاء رضایت مددجو از خدمات درمان
 2. بهبود کیفیت زندگی بیمار
 3. کاهش بروز عوارض
 4. افزایش توانمندی در برنامه خود مراقبتی
 5. کاهش آسیب های روانی و نگرانی مددجو
 6. کاهش هزینه های بیمارستانی

تعریف آموزش به بیمار:patient education                                             

آموزش به بیمار فرایندی است بیمار محور مبتنی بر نیازهای ابراز شده توسط پزشک و بیمار و پرستار برای کمک به بیمار جهت تصمیم گیری مشارکتی و آگاهانه در مورد بیماری که برای کنترل و کنار آمدن هرچه بهتر با بیماری اجرا می گردد.

واحد آموزش به بیمار

واحد آموزش به بیمار و خانواده در بیمارستان با مسئولیت ریاست بیمارستان زیر مجموعه واحد آموزش بیمارستان تحت نظارت دفتر پرستاری خدمات خود را ارائه می نماید.امکانات ارائه آموزشی به مددجو را در بدو ورود ،حین بستری ،ترخيص و پس از ترخیص دارا می باشد.

مشخصات فیزیکی و تجهیزات واحد آموزش به بیمار

واحد آموزش به بیمار در دفتر پرستاری در طبقه سوم بیمارستان فعالیت می نماید.

 

 

 

 

تجهیزات واحد آموزش به بیمار

 1. میز و صندلی و تلفن
 2. کامپیوتر متصل به اینترنت
 3. فرم های آموزش به بیمار
 4. فیلم های آموزشی ،پمفلت ،پوستروبروشور...
 5. چک لیست ارزیابی اثر بخش آموزش و رضایتمندی بیماران
 6. دفتر ثبت بیماران ترخیص( (follow up

نیروی انسانی

 1. سوپروایزر آموزش به بیمار توسط ریاست بیمارستان به پیشنهاد مدیر پرستاری تعیین میشود
 2. مسئول آموزش به بیمار در بخش های بالینی توسط مدیر پرستاری تعیین میشود
 3. تیمی متشکل از ریئس بخش-سرپرستار-سوپروایزر آموزشی-مسئول آموزش به بیمار بعنوان کار گروهی آموزشی به بیمار تعیین می گردند.نماینده های از کارشناسان (روانشناسی،مددکار،تغذیه...)بصورت مهمان در جلسات کار گروه شرکت میکنند.
 4. جلسات کار گروه آموزشی بصورت هرسه ماه یکبار برگزار میگردد.
 5. و موارد زیر در این کار گروه مورد بررسی قرار میگیرد.
 6. نیاز سنجی آموزشی
 7. اولویت بندی نیازهای آموزشی
 8. مشارکت در برنامه ریزی آموزشی(شامل محتوای آموزشی،روش های آموزشی امکانات مورد نیاز و...)براساس اولویت های مشخص شده.
 9. بررسی شاخص اثر بخشي آموزش به بیمار
 10. ارائه اقدامات اصلاحی در جهت بهبود شاخص

 

 

 

 

 

دستورالعمل اجرايي

 1. حداقل های موارد آموزشی مورد نیاز بیماران توسط پزشک ، توسط ریاست بیمارستان به پزشکان ابلاغ می شود.
 2. پزشک موظف است حداقل های موارد آموزشی مورد نیاز بیماران(اطلاعات قابل فهم درباره بیماری و نحوه درمان ،مراحل و طول احتمالی درمان و درمان های جایگزین،عوارض درمان یا عدم درمان، پیش آگهی بیماری،داروهای مصرفی و عوارض احتمالی،تغذیه و رژیم درمانی،خودمراقبتی و بازتوانی)در زمان بستری به بیماران آموزش داده و در پرونده ثبت نماید.
 3. پزشک موظف است در زمان ترخیص آموزش های لازم را در خصوص میزان،مدت زمان و نحوه صحیح مصرف دارو،تغذیه مراقبتهای لازم در منزل-زمان مراجعه بعدی به پزشک را به صورت شفاهی و قابل درک به بیمار ارائه داده و به صورت کتبی نیز در فرم آموزش به بیمار ثبت نموده و به بیمار تحویل دهد.
 4. حداقل هاي  آموزش چهره به چهره بیماران توسط پرستار براساس زمان ارائه آموزش(بدو ورود،حین بستری و زمان ترخیص)به بخش ها ابلاغ میشود.
 5. برنامه آموزش گروهی بیماران(حین بستری)به تفکیک موضوع و فرد آموزش دهنده براساس نیاز آموزشی هر بخش توسط كارگروه تعيين وتوسط رابط آموزش به بيماربرنامه ريزي و در بخش اجرا میگردد.
 6. پرستار موظف است آموزشهای بدو ورود را براساس موارد ابلاغی به بخش ها انجام دهد و در گزارش بدو ورود بیمار ثبت نماید.
 7. پرستار موظف است در ارزیابی اولیه،نیازهای آموزش خود مراقبتی بیمار را شناسایی کرده و در فرم ارزیابی اولیه،کاردکس ثبت نماید.
 8. پرستار موظف است آموزش های حین بستری را براساس نیاز سنجی انجام شده در ارزیابی اولیه به روش چهره به چهره به بیمار ارائه دهد و پمفلت خودمراقبتی مربوطه درمورد بیماری جسمی یازمینه ای یاروانپزشکی رابه بیمار ارائه دهد ودر گزارش پرستاری باذکر کد پمفلت ثبت نماید.
 9. پرستار موظف است آموزش خودمراقبتی درزمینه بیماری اصلی شامل علائم بیماری –سیر درمان-داروها (نام ،دوز،زمان مصرف )-عوارض دارویی –روش برخورد باعوارض رابه شکل ساده وقابل درک به بیمار آموزش دهد ودرگزارش پرستاری ثبت نماید.
 10. پرستار /مسئول آموزش به بیمار /کارشناس تغذیه /مددکار /روانشناس موظف هستند آموزش های گروهی رابراساس برنامه آموزشی ابلاغی به بخش انجام داده ودرفرم های مربوط به آموزش گروهی موجود دربخش ثبت نمایند.
 11. پرستار ترخیص کننده آموزش های زمان ترخیص راطبق موارد ابلاغی زمان ترخیص (ترخیص ایمن)انجام داده پمفلت آموزش زمان ترخیص راطبق سیاست آموزشی بیمارستان دراختیار بیماران قراردهد وفرم آموزش به بیمار را تکمیل کرده دراختیار همراه یا خود بیمار قرار دهد و در گزارش پرستاری ثبت نماید.
 12. هنگام ترخيص نام بيمارجهت follow up دردفتر مربوطه جهت پيگيري آموزش بعد ازترخيص ثبت ميشود.

 

 

 1. مسئول آموزش به بيمارموظف هستن بعداز سه الي پنج روز پس ازترخيص بابيمارياخانواده وي تماس گرفته وروند درمان بيماري راپيگيري نمايند. ودرصورت نياز اين پيگيري به مدت سه ماه ادامه مي يابد.

ارزشیابی و بازنگری

 1. اثر بخشی آموزش به بیمار بر اساس چك ليست  ابلاغی به تفکیک هر بخش به صورت ماهانه(حداقل 5 چک لیست در هر بخش)كنترل می گردد.
 2. براساس ارزیابی چك ليست اثربخشی آموزش به بیمار توسط سوپروايزر آموزش به بیمار شاخص به صورت فصلی محاسبه میگردد.
 3. نتایج حاصل از اثربخشی آموزشی توسط سوپروايزر آموزش به بیمار به صورت فصلی محاسبه وتحليل وبررسي میگردد.
 4. نتایج تحليل  توسط سوپروايزر آموزش به بیمار به مدیر پرستاری گزارش می گردد.
 5. مدیرپرستاری باهماهنگی سوپروایزرآموزشی ، آموزش به بیمار پس از تجزیه وتحلیل شاخص ها نتایج را درکمیته مدیریت اجرایی مطرح تادرصورت نيازتصمیم گیری های لازم درخصوص ارتقاء شاخص انجام گیرد .
j