کنترل عفونت

 

نام مسئول: سميرا بروجردي

سمت : سوپر وایزر واحد کنترل عفونت

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

سابقه کار : ۱۰ سال

شماره تماس: داخلی ۱۰۴

 

اهم فعالیت­های واحد کنترل عفونت در بیمارستان :

۱- شناخت منابع عفونت ­های بیمارستانی از طریق بررسی

۲- بکارگیری مطالعات جدید در انجام مراقبت ها برای پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی

۳- همکاری در توسعه و اجرای برنامه های آموزشی برای کادر پرستاری و سایر کارکنان با همکار ی سوپر وایزر آموزشی

۴- شرکت در جلسات و دوره های آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت برای کادر پرستاری با سایر گروه ها برگزار می شود 

۵- تشکیل پرونده بهداشتی و واکسیناسیون برای کارکنان بیمارستان

۶- ثبت و پیگیری موارد مواجهه شغلی

۷- نیازسنجی آموزش کارکنان بیمارستان در حیطه ی کنترل عفونت ­

۸- بازدید روزانه از بخش ­های مختلف بیمارستانی برای کشف موارد جدید احتمالی و پیگیری موارد گذشته از طریق نتایج آزمایشات و علائم بالینی و ثبت و ارائه گزارشات لازم

۹- تهیه و تدوین دستورالعمل­های کنترل عفونت در بخش بر اساس استانداردهای مراقبتی با همکاری کمیته کنترل عفونت

۱۰- نظارت و ارزشیابی از اجرای ضوابط و مقررات توصیه شده توسط کمیته کنترل عفونت در کلیه واحدهای بیمارستانی و گزارش نتایج به کمیته مزبور 

۱۱- نظارت بر نحوه ی مواجهه با بیمار عفونی طبق پروتکل داخلی بیمارستان

۱۲- همکاری با تیم کنترل عفونت بیمارستان برای تشخیص، کنترل و ارزیابی بروز عفونت در همه­ گیری­ های بیمارستانی

۱۳- شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت بمنظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دریافت دستورالعمل های اجرایی با رعایت احتیاط های همه جانبه

۱۴- ارسال فرم های روزانه و ماهانه طبق دستور به مرکز بهداشت

۱۵- ارسال آمار ماهانه عفونت های بیمارستانی از طریق سایت مربوطه به معاونت درمان

۱۶- آموزش پرسنل پرستاری جدید الورود در مورد مسائل کنترل عفونت      

۱۷- شرکت موثر و مداوم در امور اعتبار بخشی بیمارستان

 

j