سیاست های اصلی

سیاست های اصلی بیمارستان

رديف

حيطه

عناوین سياست اصلی

سياست هاي بالادستي

ذينفعان كليدي

1

ايمني بيمار

توجه و تمركز بيمارستان بر حفظ و ارتقاي ايمني بيمار و كاركنان مي باشد

استانداردهاي ايمني

بيماران، همراهان و كاركنان

 

2

حقوق گيرندگان خدمت

نهادینه کردن فرهنگ رعایت حقوق گیرندگان خدمت در راستای افزایش رضایتمندی مراجعین و ارتقای ایمنی بیماران و کارکنان

منشور حقوق بيمار

 

بيماران، همراهان و كاركنان

 

رسيدگي به شكايات بيماران و همراهان

 

3

 

كنترل عفونت

پیاده سازی نظام مدیریت و کنترل عفونت های بیمارستانی و فراهم سازی اقدامات و امکانات پیشگیرانه و تمهیدات لازم در بيمارستان ايرانيان رعايت شستن دست در پنج موقعيت ، جزء اصول و ارزش های موازین بهداشتی در نظر گرفته شده است و كاركنان در اين زمينه آموزشهاي لازم را مي بينند .

استاندارهاي ايمني

استانداردهاي اعتبار بخشي

بيماران، همراهان و كاركنان

4

بهداشت محیط

کاهش مصرف کاغذ( پسماند های خشک )  در بیمارستان و سیستمی کردن چک لیست ها و فرم ها

استانداردهای اعتبار بخشی

بیمارستان ، کارکنان

 

5

ارتقاي سلامت

بيمارستان علاوه بر تلاش در دستيابي به اصول ماموريتي خود ، به سلامت بيماران و  كاركنان نيز اهتمام داشته و تلاش خود را جهت انجام فعاليت هاي آموزش سلامت به بيماران و كاركنان ادامه  مي دهد .

بيماران ، همراهان ، كاركنان

بيماران، همراهان و  كاركنان

6

مدیریت خطا و خطر

تلاش برای مدیریت خطاهای درمانی و مراقبتی در جهت افزایش همکاری پزشکان و کارکنان در زمینه ی گزارش خطا و انجام اقدامات پیشگیرانه خطا و اجتناب از رخداد وقایع ناخواسته

مبتنی بر سیاست های بالادستی ، مدیریت خطا و خطر

کلیه ی کارکنان و پزشکان و بیماران

 
j