معرفی معاونت درمان

معاونت درمان

آقای دکتر مجید حضرتی زاده

تخصص: پزشک عمومی

شماره تماس: داخلی ۲۴۵

محل استقرا: ساختمان اصلی، طبقه اول، دفتر معاونت

j