مسئول اعتبار بخشی

نام مسئول: دکتر مجید حضرتی زاده

سمت: معاون درمان، مسئول اعتبار بخشی

سابقه کار دربیمارستان:

شماره تماس: داخلی ۲۴۵

j