معرفی مسئول فنی

 

 

مسئول فنی 

 

آقای دکتر محمدرضا گلستاني 

تخصص: متخصص بيهوشي

 

شماره تماس: داخلی ۲۳۱

محل استقراء: ساختمان اصلی، طبقه اول، دفتر معاونت 

j