بخش ۲ جانبازان

بخش جانبازان ۲

سرپرستار بخش: آقای سجاد حسن زاده

تعداد تخت ها: ۴۲ تخت( ۳۷ +۲  اکسترا)

تعداد پرسنل: ۱۴ نفر پرسنل ( ۹ نفر پرسنل، ۱ نفر منشی، ۴ نفر خدمات)

 

j