بخش ۱ جانبازان

بخش جانبازان ۱

رئیس بخش: دکتر محمد حسین قاسمی

سرپرستار بخش: خانم زهرا سالاری

تعداد تخت ها: ۳۹ تخت( ۳۷ +۲ اکسترا)

تعداد پرسنل: ۱۴ نفر پرسنل ( ۹ نفر پرسنل، ۱ نفر منشی، ۴ نفر خدمات)

 

j