بخش 3

بخش ۳ ( زنان)

رئیس بخش: آقای دکتر منوچهر چشنانی

سرپرستار بخش: خانم ملیحه آقایی

تعداد تخت ها: ۴۳ تخت ( ۴۰ + ۳ اکسترا)

تعدا پرسنل:‌ ۱۵ نفر (‌۹ نفر پرستار، ۱ نفر منشی، ۴ نفر خدمات )

شماره تماس: داخلی ۲۴۳

 

j