معرفی ریاست

ریاست بیمارستان

 

آقای دکترمحمدرضا گلستانی

تخصص: متخصص بیهوشی

شماره تماس: داخلی ۲۳۱

محل استقراء: ساختمان اصلی، طبقه اول، دفتر ریاست

 

 

 

j