تجهیزات پزشکی

نام مسئول واحد:خانم شيما گلستاني

سمت: مسئول تجهیزات پزشکی

سابقه کار در بیمارستان:2 سال

داخلی 223

واحد تجهیزات پزشکی مجموعه ایست که در سیستم ماتریسی سازمان بیمارستان وظیفه مدیریت کلیه امور مرتبط با تجهیزات  و وسایل پزشکی را در راستای تامین ایمنی بیماران و نیز بهره وری بهینه این تجهیزات جهت ارتقاءسه شاخه کارایی و اثر بخشی و رضایتمندی بیماران بعهده دارد و هدف آن استفاده موثر از تجهیزات و وسایل پزشکی و بهره گیری بهینه از تمامی قابلیت های آنها و افزایش عمر تجهیزات و تضمین صحت و دقت عملکرد و جلوگیری از خرابی زود هنگام و کاهش هزینه نگهداری و تعمیر و تامین ایمنی لازم برای بیماران و هدایت بیمارستان با استفاده از تکنیک ها تجهیزات و وسایل نوین با نیاز های واقعی و توانائیهای مرکز درمانی میباشد.

 

شرح وظایف:

۱٫نظارت بر خرید تجهیزات پزشکی سرمایه ای  و مصرفی

۲٫نظارت بر تعمیر دستگاه های پزشکی

۳٫تهیه شناسنامه تجهیزات پزشکی طبق فرم ارئه شده

۴٫نظارت بر عقد قرارداد تجهیزات پزشکی

۵٫بازدید از دستگاه های موجود در مرکز

۶٫عضویت و حضور در کمیته تجهیزات پزشکی

۷٫نظارت بر فاکتور های ارائه شده توسط شرکت

۸٫جمع آوری اطلاعات لازم در زمینه تعمیرات و نگهداری

۹٫شرکت در دوره ای مهارتی  و آموزشی

۱۰٫نظارت بر پیش فاکتور های ارائه شده

۱۱٫آموزش چگونگی تعمیرات و نگهداری و کاربری تجهیزات پزشکی

۱۲٫نظارت بر قطعات یدکی و نصب آنها

۱۳٫انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق مطابق با مقررات

j