منابع انسانی

نام و نام خانوادگی : سحر مقدم

سمت: مسئول کارگزینی

مدرک تحصیلی: کارشناسی نرم افزار

سابقه در بیمارستان ایرانیان:  ۳ سال

شماره داخلی: ۲۵۹

 

 

 

 

شرح وظایف:

 1. رسیدگی به فرم های پر شده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت پاسخ ها
 2. تهیه پیش نویس های کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال، ترمیم حقوق، مرخصی، معذوریت، ترفیع، اضافه کار و نظیر آن با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و و مقررات مربوط
 3. رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام، تبدیل وضع استخدامی، ترفیع، بازنشتگی و تعیین برقراری حقوق و یا وظیفه.
 4. اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدف های مورد نظر
 5. استخدام و معرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر
 6. تهیه ضوابط و دستورالعمل های لازم
 7. مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل
 8. تنظیم دفتر آمار کارکنان
 9. تهیه گزارشات لازم
 10. انجام امور مربوط به استخدام
 11. تعریف حقوق برای پرسنل تازه استخدام شده
 12. تنظیم قرارداد برای افراد تازه استخدام شده
 13. اعلام اسامی پرسنلی که قرارداد آزمایشی آنها خاتمه یافته جهت شرکت در کمیته استخدام
 14. محاسبه ی کارکرد پرسنل و ارائه به حسابداری در پایان هر ماه
 15. بایگانی مرخصی رفته پرسنل و محاسبه باقیمانده مرخصی
 16. ارائه معرفی نامه به پرسنل جدید جهت بیمه تأمین اجتماعی
 17. تکمیل پرونده پرسنل و بایگانی آنها
 18. انجام امور مربوط به ترفیع و ارتقاء پرسنل و تعریف حقوق جدید
 19. انجام امور مربوط به تسویه حساب پرسنل و ارائه به حسابداری
 20. انجام امور مربوط به تسویه مرخصی و تسویه سنوات در پایان سال
 21. تنظیم قرارداد برای تمامی پرسنلی که با تمدید قرارداد آنها موافقت شده است در زمان های مقرر
 22. انجام امور مربوط به سنجه منابع انسانی
 23. انجام سایر مواردی که در حدود وظایف و مسئولیتهای تعیین شده از جانب مقام مافوق ارجاع می گردد.
j