بهداشت حرفه ای

نام مسئول:‌مریم جمشیدی

سمت: مسئول واحد بهداشت حرفه ای

مدرک تحصیلی: لیسانس بهداشت حرفه ای

سابقه کار در بیمارستان: 15 سال

شماره تماس: داخلی ۱۰۸

 

 

 

 

 

امروزه نیروهای کار اعم از صنعتی، تجاری ، خدماتی و دفتری بواسطه انواع عوامل زیان آور موجود در محیط های کار نظیر عوامل فیزیکی، شیمیایی، زیست شناختی، روانی، مکانیکی و ارگونومیکی در معرض گونه های مختلف صدمات شغلی قرار دارند. نظر به اینکه نیروهای کار به ویژه نیروهای متخصص از با ارزش ترین سرمایه های هر کشور و سازمان به شمار می آیند و از سوی دیگر برخورداری از سلامت کامل، لازمه دستیابی به حداکثر بهره وری و کسب نتیجه مطلوب در کار محسوب می شود، لزوم وجود بهداشت حرفه ای بیش از پیش احساس می گردد.

بهداشت حرفه ای عبارت است از علم و هنر تامین، حفظ و ارتقا بالاترین سطح سلامتی نیروی کار و حفظ سرمایه از طریق ایجاد محیط کار سالم، انتخاب کارگر مناسب با هر کار، تطبیق کار با مقتضیات جسمی و روحی کارگران، پیشگیری از حوادث شغلی، آموزش بهداشت کار، تشخیص زودرس و درمان بیماری ها.

مهمترین اقدامات واحد بهداشت حرفه ای به شرح ذیل می باشد:

۱- اندازه گیری، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور( فیزیکی-شیمیایی-ارگونومیکی-بیولوژیکی-استرس شغلی) محیط کار.

۲- شناسایی فرایندکاری پرخطر

۳- انجام ارزیابی ریسک کارکنان بیمارستان به تفکیک هر شغل در بخشها و واحد ها.

۴- انجام معاینات ادواری، شناسایی بیماری های شغلی بر اساس سوابق معاینات دوره ای به تفکیک هر بخش/واحد.

۵- ثبت، بررسی و تحلیل حوادث و شبه حوادث شغلی.

۶- برچسب گذاری مواد شیمیایی برابر دستورالعمل های ابلاغی.

۷- تهیه ی برگه های اطلاع رسانی در خصوص ایمنی مواد ( SDS).

۸- تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار براساس دستورالعمل اجرایی ابلاغی وزارت بهداشت.

 

 

  • 9- برنامه ریزی برای اجرای ارزیابی ریسک کلیه مشاغل و تحلیل نتایج ارزیابی (شناسایی، اندازه گیری و ارزشیابی کلیه عوامل زیان آور فیزیکی، شیمیایی، ارگونومیکی، بیولوژیکی و روانی محیط کار) و ارائه گزارش به مدیریت بیمارستان
  • 10- تهیه برنامه و اجرای (پایش و نظارت) بازرسی های روتین از واحدها و بخش های بیمارستانی براساس سطح ریسک آن ها و چک لیست مربوطه و تهیه گزارش برای واحدهای ذیربط برای پیگیری و اجرا
  • 11- اجرای برنامه آموزشی و ارزشیابی مستمر و مصوب برای کلیه شاغلین بیمارستان با همکاری واحد آموزش بیمارستان
  • 12-اقدام جهت استقرار و راهبری سیستم مدیریت مواد شیمیایی (شناسایی و ارزیابی مواد شیمیایی موجود و تهیه MSDS کلیه مواد شیمیایی مورد مصرف و استفاده در کلیه مکانها و آموزش کلیه موارد به شاغلین در معرض در تمامی مراحل انبارش و نگهداری، مصرف و دفع بهداشتیٰ) به منظور کنترل آلودگی محیط کار، پرسنل و محیط زیست
  • 13- برنامه ریزی برای اجرا و نظارت بر انجام معاینات شغلی (قبل ازاستخدام، دوره ای و اختصاصی) و تشکیل پرونده سلامت شاغلین

 

j