گرامیداشت روز پزشک

به مناسبت گرامیداشت ابوعلی سینا- روز پزشک در اتاق ریاست مراسمی برای قدردانی از پزشکان بیمارستان توسط پرسنل مسئول واحدهای مختلف بیمارستان صورت گرفت